Ombildningens steg

Hur en bostadsrättsombildning går till går inte att ange exakt. Varje ombildning är unik. Nedan beskriver vi de delar som brukar ingå i en ombildningsprocess, dvs från det dag då någon tar initiativ till att påbörja en bostadsrättsombildning till dess att bostadsrättsföreningen står som ägare till fastigheten.

Vi på ProperT Ombildning hjälper er med samtliga moment och låter varje moment få den uppmärksamhet det kräver till dess att lägenheterna upplåts med bostadsrätt. (Efter det kan vi om ni vill hjälpa till med den fortsatta förvaltningen.)

DE OLIKA STEGEN

1. En hyresgäst eller fastighetsägare tar kontakt med oss för att påbörja en ombildningsprocess.

2. Vi hjälper till att finna minst tre boende som önskar sitta i styrelsen och vi hjälper sedan till att bilda bostadsrättsföreningen och registrera den hos Bolagsverket.

3. Vi håller möte med alla boende för att berätta om ombildningen och svara på allehanda frågor.

4. Vi samlar in intresseanmälningar från boende och lämnar om så önskas in en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten för att säkerställa att bostadsrättsföreningen får förtur vid en eventuell fastighetsöverlåtelse.

5. Fastigheten besiktigas av en tekniska besiktningsman och en tioårig underhållsplan upprättas.

6. Fastighetens tekniska standard analyseras tillsammans med dess ekonomiska drift- och underhållskostnader samt marknadsförutsättningar i syfte att sätta ett korrekt värde på fastigheten.

7. En noggrann tioårig boendeprognos tas fram som tillsammans med övrigt relevant information presenteras för de boende.

8. Offerter inhämtas från samtliga relevanta banker för att säkerställa bostadsrättsföreningens långsiktiga finansiering samt räntevillkor.

9. En formell ekonomisk plan upprättas, där den tekniska besiktningen ligger som en bilaga. Den ekonomiska planen innehåller förutom information om fastighetens faktiska förhållanden, uppgifter om vilka kostnader som är förknippade med förvärvet samt hur dessa kostnader ska finansieras (dvs. med lån och insatser). Den ekonomiska planen anger även vad varje lägenhet kommer att kosta samt vilken årsavgift (månadsavgift) som den boende ska betala istället för hyra, med en prognos för de kommande tio åren. Den ekonomiska planen granskas av två oberoende intygsgivare med ett förordnande från statliga Boverket och registreras sedan hos Bolagsverket.

10. Vi håller tillräckligt många möten med samtliga hyresgäster för att alla ska känna sig trygga i sitt beslut att gå vidare med ombildningen eller inte. Fullmakter samlas in.

11. En extra föreningsstämma – s.k. köpstämma hålls där bostadsrättsföreningen formellt tar ställning till om de önskar förvärva fastigheten eller inte. Om minst 2/3-delar av hyresgästerna röstar för kan föreningen gå vidare med förvärvet.

12. De som önskar köpa sina lägenheter ansöker om banklån. Vi har inför detta tagit in fördelaktiga låneofferter. Eftersom någon kontantinsats inte behövs och lånen är lättare att få än normala banklån, kan nästan alla som så önskar förvärva sin lägenhet med bostadsrätt. Vi har även goda kontakter med andra kreditinstitut som kan hjälpa till med lån mot något högre ränta om man p.g.a. t.ex. betalningsanmärkningar inte har möjlighet att få lån i huvudbanken.

13. Vi förbereder föreningen inför tillträdet så att alla viktiga avtal finns på plats, som .t.ex. avtal om fastighetsförsäkring, ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning samt drifts- och skötselavtal.

14. På tillträdesdagen träffas bostadsrättsföreningens styrelse och fastighetsägaren på banken för att ta upp banklån och betala köpeskillingen. Ansökan om pantbrev och lagfart görs och de som har förvärvat sina lägenheter med bostadsrätt får sina upplåtelseavtal.